SIERADZKI  KLUB
KARATE KYOKUSHINKAI

AKTUALNOŚCI

TRENINGI KARATE

OSIĄGNIĘIA

ZAWODNICY

GALERIA

SKLEP

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH

HISTORIA
SZTUKI KARATE

SOSAI
MASUTATSU OYAMA

SŁOWNICZEK JAP-POL

KATA

KIHON

KUMITE

100 KUMITE

TAMASHI-WARI

PRZYSIĘGA DOJO

WYMOGI
EGZAMINACYJNE

 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHKLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119 str. 1), dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pana/Pani danych osobowych (dalej "dane osobowe" jest Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai z siedzibą w Sieradzu, ul. żeromskiego 9, 98-200 Sieradz, NIP 8271439456, NIP 730009792, tel. 43 827 32 52, 665 990 315, www.karate.sieradz.org.pl, email: karate_sieradz@interia.pl
 2. Dane osobowe uczestników zajęć, w tym małoletnich, przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai, w tym organizacji oraz przeprowadzania zajęć Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu określonym w pkt 2 jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. osoba, której dane dotyczącą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie okreśonych celów.
 4. Podanie danych osobowych w celu organizacji oraz przeprowadzania zajęć Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai, a także realizacji zadań wynikających ze Statutu Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości udziału w organizowanych zajęciach oraz realizacji uprawnień wynikająych ze statutu.
 5. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każej chwili, z zastrzeżniem, że cofnięcie zgody nie bęie miał wpłwu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 6. Dane osobowe zleceniobiorców przetwarzane w celu realizacji umów.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu określonym w pkt 6 jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia dzia.ląn. na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy.
 8. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Administratora Danych.
 9. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stroną trzecią, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 10. Dane osobowe uczestników zawodów sportowych przetwarzane są w celu organizacji oraz przeprowadzenia zawodów sportowych. Wskazane dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 11. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu publikacji zdjęć oraz filmów na stronie internetowej Administratora Danych oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Administratora Danych. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 12. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, nie przysługuje Pani/Panu prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 2, 6, 10-12 jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
 15. Dane osobowe bądź przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 2, 6, 10-12 oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 17. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować do Administratora Danych:
 18. 1) w formie pisemnej na adres - ul. żeromskiego 9, 98-200 Sieradz,
  2) telefonicznie pod numerem - 43 827 32 52, 665 990 315,
  3) mailowo na adres - karate_sieradz@interia.pl
 19. Jeżli uznaje Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 606-950-000.